Dr. P. Muthiah – President
Mr. Murugesan Puthur – Vice President
Mr. Vudaya Vasiraju – Secretary
Mr. Ravi Krishnamurthy – Treasurer
Mr. Senthilkumar Shanmugam – Assistant Treasurer
Mr. Chandrashekhar Subash – Sports Secretary
Mrs. Ragini Santhanam – Cultural Secretary
Mrs. Usha Venkataraman – Public Officer
Mr. Shreeram Nagarajhan – Executive Committee
Mrs. Jayanthi Subbarayan – Executive Committee
Mrs. Sangeetha RamanĀ – Executive Committee